maluch 2019

tuptusie

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów  dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Program przyczynia się – w sposób pośredni – do realizacji Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „EUROPA 2020”. Strategia ta wskazuje, że jednym z priorytetów jest rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, a celem – zwiększenie stopy zatrudnienia. Stąd też należy prowadzić działania sprzyjające zatrudnieniu kobiet, a w tym względzie duże znaczenie ma m.in. zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi. Program w 2019 r., by wzmocnić działania w obszarze rynku pracy, będzie dodatkowo finansowany ze środków Funduszu Pracy, a przy rozdysponowywaniu tych środków preferencyjnie będą mogły być traktowane wnioski z powiatów o stopie bezrobocia przekraczającej 150% przeciętnej w kraju. Środki te umożliwią aktywizację zawodową rodziców, w szczególności tych osób bezrobotnych, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3 wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego do instytucji opieki. Dodatkowo, rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry.

Do pobrania: