STATUT

tuptusie

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „TUPTUSIE”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 § 1

 • Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści Żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek „TUPTUSIE”.
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby sanitarne w Warszawie.
 • Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: Al. Niepodległości 46/50A m. 15, 02-626 Warszawa.

 § 2

Żłobek działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 201l r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45, poz. 235), zwanej dalej ustawą;
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368);
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 367).

 

ROZDZIAŁ II

Misja żłobka

§ 3

Misją żłobka jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, w którym otoczone ciepłem, opieką i wsparciem będą radośnie odkrywały świat, rozwijały swoje zdolności i pokonywały wszelkie napotkane trudności.

 

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania żłobka

§ 4

Celem działania żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.

  § 5

 1. Zadaniem żłobka jest:
 • zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej;
 • zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych.
 1. Zadania powyższe żłobek realizuje poprzez:
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dzieci, właściwy do ich wieku;
 • prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
 • wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką pielęgniarską, udzielanie pomocy w nagłym zachorowaniu.

 

ROZDZIAŁ IV
Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

  § 6

 • Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie i podpisanie kompletu dokumentów:
 • Umowy;
 • Karty Dziecka;
 • Regulaminu dla Rodziców.
 • Złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Żłobka dyrektorowi lub pielęgniarce koordynującej (Członkowi Zarządu MDW sp. z o.o.).
 • Wpłata wpisowego na konto lub w kasie żłobka w ustalonym terminie.
 • Nie wykonanie któregoś z wyżej wymienionych warunków skutkuje nie przyjęciem dziecka do żłobka.
 • Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej
  o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a spółką pod firmą MDW sp. z o.o., która jest Właścicielem Niepublicznego Żłobka TUPTUSIE.
 • Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku w miarę wolnych miejsc.
 • Rozwiązanie umowy następuje w przypadkach przewidzianych umową.
 • Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.

 § 7

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków placówki przez dyrektora lub pielęgniarkę koordynującą (Członka Zarządu MDW sp. z o.o.) w szczególności, gdy rodzice (prawni opiekunowie):

 • nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu żłobka i obowiązujących w placówce procedur;
 • rażąco naruszyli, którykolwiek podpunkt zawarty w Regulaminie dla Rodziców;
 • nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno‑prawnej;
 • zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,
 • gdy nastąpił brak współpracy między personelem dydaktycznym, a Rodzicami
  w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania Dziecka.

 

ROZDZIAŁ V

Organy żłobka

 § 8

Organami żłobka są:

 • Właściciel żłobka – Spółka pod firmą MDW Spółka z o.o. z siedzibą w Al. Niepodległości 46/50A lok. 15, 02-626 Warszawa;
 • Dyrektor żłobka;
 • Zespół pracowników, którego pracą kieruje pielęgniarka koordynująca.

 

  § 9

 Do zadań właściciela żłobka należy:

 • zapewnienie dzieciom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku;
 • ustalanie wysokości opłat, w tym wysokości wpisowego, czesnego, opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej;
 • obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka;
 • reprezentowanie żłobka na zewnątrz;
 • proponowanie rodzicom podczas podpisywania umowy składników opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokość opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki;
 • proponowanie wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych oraz innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej żłobka;
 • przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z Rodzicami bądź Opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez żłobek;
 • proponowanie zmian w statucie żłobka.

 

§ 10

 Do głównych obowiązków dyrektora żłobka należy:

 • organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad podległym personelem w celu zapewnienia dzieciom przebywającym w żłobku troskliwej, serdecznej, zbliżonej do domu rodzinnego opieki;
 • nadzorowanie, sprawdzanie i zgłaszanie Właścicielowi Żłobka wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu dzieci i pracowników;
 • nadzorowanie i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych w prawidłowy sposób, z poszanowaniem godności i intymności dziecka;
 • opracowywanie dokumentacji pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
 • prawidłowe gospodarowanie mieniem.

§ 11

Organy żłobka współdziałają ze sobą, wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i statucie żłobka.

ROZDZIAŁ VI

Organizacja żłobka

 § 12

 • Żłobek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, a w szczególnych przypadkach do lat 4.
 • Żłobek jest placówką zlokalizowaną w jednym budynku (na parterze).
 • Liczba dzieci uczęszczających do oddziału żłobkowego nie może przekraczać 15 dzieci, po ośmioro dzieci na jednego opiekuna zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 201l r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz. 235).

 

§ 13

 • Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowe dni, w których żłobek nie funkcjonuje określa umowa cywilno-prawna;
 • Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 18:00;
 • Pozostawienie Dziecka w Żłobku po godzinach pracy, powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 25 zł;
 • Godzina zajęć w żłobku trwa 60 minut;
 • Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10-15 minut.

 

§ 14

 • Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do żłobka możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci;
 • Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości Rodziców dyrektor placówki wraz z pielęgniarką koordynującą na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej http://www.zlobektuptusie.pl oraz na fanpejdżu facebookowym (http://fb.com/zlobektuptusie);
 • Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska, możliwości organizacyjnych i bazowych placówki;
 • Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno‑oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.

 

 § 15

 • Żłobek współpracuje z różnymi instytucjami w Polsce, między innymi takimi jak: przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę do realizacji praktyk pedagogicznych dla studentów kierunków pedagogicznych;
 • Żłobek może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.

 

§ 16

Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:

 • salę zabaw,
 • sypialnię,
 • kuchnię z jadalnią,
 • toaletę dla dzieci i personelu,
 • szatnię dla dzieci i personelu,
 • wózkownię,
 • plac zabaw.

 

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy żłobka

 

§ 17

Pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę lub na umowę cywilno-prawną.

 

§ 18

 • Dyrektor żłobka powierza pracę w oddziale żłobkowym pielęgniarce, opiekunom i pomocy opiekuna. Liczba dzieci na jednego opiekuna nie jest większa niż 8, a liczba dzieci w oddziale nie przekracza 15 dzieci.
 • Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki i opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami ustawy.

 

 § 19

Do głównych obowiązków pielęgniarki koordynującej należy:

 • nadzór nad pracą opiekunek i personelu pomocniczego;
 • opracowywanie wraz z dyrektorem żłobka dokumentacji pedagogicznej
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
 • ustalanie procesu pielęgnowania każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb;
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych w prawidłowy sposób, z poszanowaniem godności i intymności dziecka;
 • prawidłowe gospodarowanie mieniem.

 

§ 20

 Do głównych obowiązków opiekuna i pomocy opiekuna należy:

 • świadczenie czynności opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka TUPTUSIE;
 • prawidłowe gospodarowanie mieniem;
 • posługiwanie się sprzętem, przyborami, materiałami i środkami dezynfekcyjnymi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzeganie procedur postępowania ze sprzętem i materiałami podczas wykonywania czynności i po ich zakończeniu;
 • udział w pracach porządkowych zapewniających właściwy stan higieniczno-sanitarny placówki oraz urządzeń sanitarno-higienicznych;
 • informowanie Dyrektora Żłobka lub Pielęgniarki Koordynującej o problemach i ich przyczynach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków;
 • wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonych, zgodnie z ustalonym rodzajem pracy i posiadanymi kwalifikacjami;
 • udział w szkoleniach i innych formach edukacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe.

 

§ 21

Do szczegółowych zadań dyrektora, opiekunki, pielęgniarki koordynującej i pomocy opiekunki należy:

 • właściwe rozpoznawanie problemów i potrzeb dzieci;
 • poznawanie indywidualnego tempa rozwoju każdego dziecka;
 • planowanie i organizowanie czynności opiekuńczo-wychowawczych
  z uwzględnieniem wieku dziecka;
 • nawiązywanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nawiązanie więzi uczuciowej z dzieckiem;
 • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego podczas wykonywania czynności opiekuńczo–wychowawczych;
 • pomoc w adaptacji dziecka w nowym otoczeniu;
 • wspieranie w sytuacji związanej z rozłąką z rodzicami lub opiekunami;
 • prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój;
 • doskonalenie sprawności manualnej i motorycznej dzieci;
 • organizowanie zabaw i spacerów na świeżym powietrzu;
 • wspieranie i zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • zapewnianie higieny i estetycznego wyglądu otoczenia;
 • inicjowanie pozytywnych relacji z osobami z najbliższego otoczenia;
 • dbałość o bezpieczeństwo dziecka;
 • zapobieganie chorobom;
 • wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych pozwalających zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób u dzieci;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i intymności podczas wykonywania czynności higienicznych,
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka;
 • utrwalanie nawyków higienicznych;
 • zaspokajanie potrzeb żywieniowych dziecka;
 • czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci;
 • pomoc w spożywaniu posiłków;
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia.

 

§ 22

Personel żłobka:

 • nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i zabawki pozostawione na terenie żłobka;
 • nie podaje dzieciom żadnych leków, a w przypadków pielęgniarki tylko na zlecenie lekarskie i za pisemna zgodą Rodziców lub Opiekunów Prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 • przyjmując dziecko bierze odpowiedzialność za niego aż do momentu odebrania przez osoby upoważnione;
 • ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazuje Rodzicom z poszanowaniem ich prawa do prywatności;
 • dostosowuje zajęcia i rytm dnia dla grupy niemowląt i dzieci starszych do indywidualnych potrzeb dzieci.

 

ROZDZIAŁ VI
Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie żłobka

 

§ 23

Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

§ 24

Formy współdziałania:

 • kontakty indywidualne z dyrektorem, pielęgniarką koordynującą i opiekunkami;
 • w razie potrzeby organizowanie otwartych zajęć;
 • w razie potrzeby spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.;
 • imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci;
 • w razie potrzeby pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii;
 • gazetki informacyjne oraz galeria zdjęć dla rodziców.

 

§ 25

Rodzice (Prawni Opiekunowie) mają prawo do:

 • znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w danym żłobku i programu rozwoju placówki;
 • uzyskiwania od personelu żłobka rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych;
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy żłobka;
 • wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez żłobek oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne);
 • uzyskiwania od personelu żłobka porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia;
 • w razie potrzeby otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami, ale w miarę możliwości żłobka;
 • wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska
  i regionu;
 • udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, urodzin, teatrzyków, wycieczek, spacerów i innych;
 • wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;
 • zgłaszania dyrektorowi lub pielęgniarce koordynującej własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka;
 • ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia;
 • wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka.

 

 § 26

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

 • przestrzegać zawartej ze żłobkiem umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług oraz postanowień statutu żłobka;
 • przelewać na konto bankowe lub uiszczać w kasie żłobka płatności za pobyt dziecka w żłobku do 5tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Za każdy dzień zwłoki będą naliczone ustawowe odsetki;
 • uiszczenia wpisowego, które w przypadku i późniejszej rezygnacji z usługi nie podlega zwrotowi;
 • ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju;
 • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
 • z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników placówki;
 • odbierać dziecko w stanie trzeźwym – mając na uwadze bezpieczeństwo dziecka.
 • bezwzględnie przestrzegać godzin przyjęć i odbioru dziecka. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku;
 • ze względu na silną więź emocjonalną dziecka z rodzicami, dziecko może przebywać w żłobku do 10 godzin na dobę;
 • powiadomić personel żłobka o tym, że dziecko zostanie odebrane przez osoby trzecie, upoważnione do tego pisemnie przez Rodziców i tylko za okazaniem dowodu osobistego;
 • przyprowadzać do żłobka wyłącznie dziecko czyste, zdrowe lub z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem;
 • przyprowadzać dziecko bez biżuterii typu: kolczyki, pierścionki, jak również bez metalowych spinek do włosów, koralików, oraz drobnych zabawek, słodyczy w postaci landrynek i innych drobnych cukierków;
 • zapewnić dziecku wyprawkę;
 • poinformować personel żłobka o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w żłobku osobiście lub telefonicznie;
 • pozostawiać wózek dziecka względnie czysty i złożony w taki sposób, aby zajmował jak najmniej miejsca w wózkowni.

 

§ 27

W przypadku:

 • zagrożenia zdrowia lub życia dziecka Rodzice mogą wyrazić lub nie wyrazić zgody na przewiezienie dziecka do szpitala;
 • wykonywania czynności pielęgnacyjnych u dzieci Rodzice mogą wyrazić lub nie wyrazić zgody na wykonywanie tych czynności;
 • spacerów i zabaw na świeżym powietrzu Rodzice mogą wyrazić lub nie wyrazić zgody na uczestniczenie dziecka w takiej formie aktywności;
 • prezentowania galerii zdjęć z zajęć i uroczystości odbywających się w żłobku Rodzice mogą wyrazić lub nie wyrazić zgody na umieszczanie wizerunku ich dziecka na stronie internetowej zlobektuptusie.pl oraz w innych miejscach (np. fanpage żłobka na Facebook’u);
 • przynoszenia przez Rodziców posiłków, Rodzice wyrażają zgodę na podawanie ich dziecku i biorą pełną odpowiedzialność za ich jakość;
 • podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka przekazuje się Rodzicom lub przesyła na adres przez nich podany. Od decyzji dyrektora Rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje odwołanie do organu prowadzącego żłobek w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

§ 28

Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej;
 • akceptacji takim jaki jest;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych;
 • poszanowania godności i własności osobistej;
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym;
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi

 

ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

 

§ 29

 Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

 • opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka;
 • opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej placówki.

 § 30

 Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:

 • miesięcznej opłaty stałej – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka
  w placówce;
 • opłaty jednorazowej – wpisowego, bezzwrotnej, przeznaczonej na potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych podczas całego pobytu dziecka w placówce (pomoce dydaktyczne, paczki na święta, upominki z okazji urodzin, Świąt okolicznościowych i Dnia Dziecka, teatrzyki, itp.);
 • opłatę stałą należy uiszczać do dnia 5 każdego miesiąca z góry na konto właściciela żłobka lub w kasie żłobka;
 • opłatę bezzwrotną, jednorazową należy uiścić podczas zapisu dziecka do żłobka i podpisania umowy z placówką
 • przypadku nieterminowego uiszczania należności za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe;
 • wszystkie opłaty za zajęcia z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka (nie objętej podstawową ofertą edukacyjną, czyli np. zajęcia fakultatywne prowadzone po godzinie 18tej w tygodniu oraz podczas weekendu) uczestnicy regulują na konto właściciela żłobka lub w kasie żłobka.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 31

 • Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka;
 • Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on udostępniony na stronie żłobka www.zlobektuptusie.pl oraz do wglądu na prośbę zainteresowanych przez dyrektora lub pielęgniarkę koordynującą;
 • Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu;
 • Zmian w statucie dokonuje Właściciel żłobka w porozumieniu z dyrektorem placówki;
 • Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo–wychowawczej;
 • Żłobek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego;
 • Statut wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2015r.